آزمون های موضوعی درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6184 درس هشتم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 18 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
2 6183 درس هشتم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 19 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
3 6182 درس هفتم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 12 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 6181 درس هفتم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 11 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
5 6180 درس ششم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 19 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
6 6179 درس ششم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 13 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
7 6178 درس پنجم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 13 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
8 6177 درس پنجم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 13 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 6176 درس چهارم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 19 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 6175 درس چهارم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 19 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 6174 درس سوم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 12 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 6173 درس سوم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 13 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 6172 درس دوم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 11 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 6171 درس دوم - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 11 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 6170 درس اول - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 15 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
16 6169 درس اول - Cloze پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 11 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
17 6160 درس هشتم - درک مطلب پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 13 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
18 6159 درس هشتم - درک مطلب پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 6158 درس هفتم - درک مطلب پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 12 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 6157 درس هفتم - درک مطلب پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 9 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد