آزمون های طبقه بندی شده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8848 زبان 11 _درس2_نمونه2_ گرامر یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
2 8847 ازمون cloze زبان12_درس1_ نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8846 زبان 10_درس 2_نمونه3_گرامر دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8845 زبان11_درس1_نمونه3 _ گرامر یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
5 8844 زبان11_درس2_نمونه4_ واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8843 زبان 11_درس2_نمونه3_ واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
7 8842 زبان10_درس 2_نمونه 3_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8841 زبان 10_درس 1_نمونه 6_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
9 8840 زبان10_درس 1_نمونه 5_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8839 زبان 10_درس1_نمونه 4_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
11 8838 زبان 10_درس 1_نمونه 3_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
12 8837 زبان11_درس 1_نمونه4_واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
13 8835 زبان یازدهم_درس1_ نمونه 3 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها