آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8737 آزمون زبان دهم – درس 1 – واژگان – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 15 تمامی رشته ها
 
2 8736 آزمون زبان یازدهم – درس 1 – گرامر – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
3 8735 آزمون زبان یازدهم – درس 1 – واژگان – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
4 8734 آزمون زبان دوازدهم – درس 1 – واژگان – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 15 تمامی رشته ها