آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8764 آزمون زبان دوازدهم – درس 3 – گرامر– نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8763 آزمون زبان دوازدهم – درس 3 – بخش واژگان – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8762 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – گرامر – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8761 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – واژگان – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
5 8760 آزمون زبان 11 – درس 3 – گرامر – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8759 آزمون زبان 11 – درس 3 – واژگان - نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
7 8757 آزمون تشخیصی شماره یک هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
8 8756 آزمون تشخیصی شماره یک هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
9 8755 آزمون آغازین زبان نهم نهم متوسطه زبان انگلیسی 40 تمامی رشته ها
 
10 8754 آزمون آغازین زبان هشتم هشتم متوسطه زبان انگلیسی 10 تمامی رشته ها
 
11 8753 آزمون زبان دوازدهم- درس 1 – گرامر – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8752 آزمون زبان 11 – درس 2 – گرامر و رایتینگ – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
13 8751 آزمون زبان یازدهم – درس 2 – واژگان – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
14 8746 زبان دهم - درس 4 - واژگان- نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
15 8745 زبان دهم - درس 4 - گرامر - نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
16 8742 آزمون زبان دهم – درس 3 – گرامر – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8741 آزمون زبان دهم – درس 3 – واژگان – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
18 8740 آزمون زبان دهم - درس 2 - گرامر - نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
19 8739 آزمون زبان دهم – درس 2 – واژگان – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
20 8738 زبان دهم – درس اول – گرامر – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها