آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9005 زبان انگلیسی هفتم درس 6 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
2 9004 زبان انگلیسی هفتم درس 5 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
3 9003 زبان انگلیسی هفتم درس 4 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
4 9002 زبان انگلیسی هفتم درس 3 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
5 9001 زبان انگلیسی هفتم درس 2 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8793 آزمون زبان دهم – درس 3 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8792 آزمون زبان دهم – درس 3 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8791 آزمون زبان دهم – درس 2 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
9 8790 آزمون زبان دهم – درس 1 – گرامر(کاربرد will/be going to ) – نمونه 3 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8789 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – گرامر و رایتینگ – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
 
11 8788 زبان تعیین سطح نهم متوسطه زبان انگلیسی 17 تمامی رشته ها
 
12 8786 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – واژگان تا ابتدای متن – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8785 آزمون زبان یازدهم – درس 2 – واژگان – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
14 8784 آزمون زبان دهم – درس 2 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
15 8776 آزمون زبان دوازدهم- درس 1 – گرامر – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8774 زبان 12 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
17 8773 زبان 11 – درس 1 – گرامر و رایتینگ – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
18 8772 زبان دهم – درس اول – بخش گرامر و رایتینگ – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
19 8771 زبان 11 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
20 8765 آزمون زبان 10 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها