آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8793 آزمون زبان دهم – درس 3 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8792 آزمون زبان دهم – درس 3 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8791 آزمون زبان دهم – درس 2 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
4 8790 آزمون زبان دهم – درس 1 – گرامر(کاربرد will/be going to ) – نمونه 3 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
5 8789 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – گرامر و رایتینگ – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
ندارد
6 8788 زبان تعیین سطح نهم متوسطه زبان انگلیسی 17 تمامی رشته ها
 
7 8786 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – واژگان تا ابتدای متن – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8785 آزمون زبان یازدهم – درس 2 – واژگان – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
9 8784 آزمون زبان دهم – درس 2 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8776 آزمون زبان دوازدهم- درس 1 – گرامر – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8774 زبان 12 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
12 8773 زبان 11 – درس 1 – گرامر و رایتینگ – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
13 8772 زبان دهم – درس اول – بخش گرامر و رایتینگ – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
14 8771 زبان 11 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
15 8765 آزمون زبان 10 – درس 1 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
16 8764 آزمون زبان دوازدهم – درس 3 – گرامر– نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8763 آزمون زبان دوازدهم – درس 3 – بخش واژگان – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8762 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – گرامر – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8761 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – واژگان – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
20 8760 آزمون زبان 11 – درس 3 – گرامر – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها