آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9103 زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس 3 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
2 9102 زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
3 9101 زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 9100 زبان انگلیسی پایه یازدهم درس 3 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
5 9099 زبان انگلیسی پایه یازدهم درس 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
6 9098 زبان انگلیسی پایه یازدهم درس 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
7 9097 زبان انگلیسی پایه دهم درس 4 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
8 9096 زبان انگلیسی پایه دهم درس 3 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 9095 زبان انگلیسی پایه دهم درس 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
10 9094 زبان انگلیسی پایه دهم درس 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
11 9041 زبان انگلیسی هشتم درس 8 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 9040 زبان انگلیسی هشتم درس 7 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 9039 زبان انگلیسی هشتم درس 6 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
14 9038 زبان انگلیسی هشتم درس 5 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 9037 زبان انگلیسی هشتم درس 4 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
16 9036 زبان انگلیسی هشتم درس 3 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 9035 زبان انگلیسی هشتم درس 2 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
18 9034 زبان انگلیسی هشتم درس 1 نمونه 1 هشتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
19 9007 زبان انگلیسی هفتم درس 8 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
20 9006 زبان انگلیسی هفتم درس 7 نمونه 1 هفتم متوسطه زبان انگلیسی 19 تمامی رشته ها