آزمون های جامع درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8849 ازمون زبان جامع_پایه یازدهم_درس2_نمونه2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
2 8794 آزمون جامع – زبان دهم – درس 2 – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
3 8783 زبان انگلیسی یازدهم لغت و گرامر نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
 
4 8782 زبان انگلیسی دهم درس یک لغت و گرامر نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
 
5 8781 آزمون جامع - زبان یازدهم – درس 1 – نمونه 2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8780 آزمون جامع – زبان 11 – درس 3 – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
7 8779 آزمون جامع زبان دهم – درس اول – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 22 تمامی رشته ها
 
8 8778 آزمون زبان دوازدهم - جامع درس 1 – نمونه2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
9 8775 امتحان ورودی زبان عمومی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
 
10 8770 آزمون زبان دوازدهم - جامع درس 1 – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
11 8769 آزمون جامع – زبان دهم – درس 2 – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 22 تمامی رشته ها
ندارد
12 8768 آزمون جامع زبان دوازدهم – درس 2 – نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
13 8767 آزمون ارزشیابی تشخیصی پایه یازدهم یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 30 تمامی رشته ها
ندارد
14 8766 آزمون ارزشیابی تشخیصی پایه دوازدهم - نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 24 تمامی رشته ها
ندارد
15 8758 آزمون جامع – زبان 11 – درس 2 – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
16 8750 آزمون جامع - زبان یازدهم – درس 1 – نمونه 1 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8749 آزمون جامع - زبان دهم – درس اول دهم متوسطه زبان انگلیسی 22 تمامی رشته ها
 
18 8748 آزمون جامع – زبان 10 – درس 3 - نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 21 تمامی رشته ها
 
19 8747 آزمون جامع زبان دهم – درس 4 – نمونه 1 دهم متوسطه زبان انگلیسی 22 تمامی رشته ها
 
20 6190 پیش دانشگاهی - Cloze - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی زبان انگلیسی 34 تجربی، ریاضی، انسانی