آزمون های درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8849 ازمون زبان جامع_پایه یازدهم_درس2_نمونه2 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
2 8848 زبان 11 _درس2_نمونه2_ گرامر یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
3 8847 ازمون cloze زبان12_درس1_ نمونه 1 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8846 زبان 10_درس 2_نمونه3_گرامر دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8845 زبان11_درس1_نمونه3 _ گرامر یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8844 زبان11_درس2_نمونه4_ واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
7 8843 زبان 11_درس2_نمونه3_ واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
8 8842 زبان10_درس 2_نمونه 3_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8841 زبان 10_درس 1_نمونه 6_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8840 زبان10_درس 1_نمونه 5_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8839 زبان 10_درس1_نمونه 4_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8838 زبان 10_درس 1_نمونه 3_واژگان دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8837 زبان11_درس 1_نمونه4_واژگان یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
14 8835 زبان یازدهم_درس1_ نمونه 3 یازدهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
15 8794 آزمون جامع – زبان دهم – درس 2 – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
16 8793 آزمون زبان دهم – درس 3 – واژگان – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8792 آزمون زبان دهم – درس 3 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8791 آزمون زبان دهم – درس 2 – گرامر – نمونه 2 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
19 8790 آزمون زبان دهم – درس 1 – گرامر(کاربرد will/be going to ) – نمونه 3 دهم متوسطه زبان انگلیسی 20 تمامی رشته ها
 
20 8789 آزمون زبان دوازدهم – درس 2 – گرامر و رایتینگ – نمونه 2 دوازدهم متوسطه زبان انگلیسی 25 تمامی رشته ها
ندارد