آزمون های کنکور سراسری درس شیمیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8640 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
2 8633 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد
3 8599 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
4 8592 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد
5 7853 سراسری 95 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
6 7789 سراسری 95 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد