آزمون های برگزیده درس شیمیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7347 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
2 7346 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
3 7345 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
4 7344 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
5 7343 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
6 7342 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
7 7341 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
8 7340 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
9 7339 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
10 7338 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
11 7337 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
12 7153 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
13 7152 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
14 7151 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
15 7150 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
16 7149 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
17 7148 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
18 7147 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
19 7146 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
20 7145 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد