آزمون های جامع درس شیمیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7360 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
2 7359 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
3 7358 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
4 7357 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
5 7356 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
6 7355 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
7 7354 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
8 7353 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
9 7352 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
10 7351 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
11 7350 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
12 7349 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
13 7348 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
14 7169 تالیفی - جامع سوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
15 7168 تالیفی - جامع سوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
16 7167 تالیفی - جامع سوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
17 7166 تالیفی - جامع سوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
18 7165 تالیفی - جامع سوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
19 7164 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
20 7163 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد