آزمون های درس شیمیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8640 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
2 8633 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد
3 8599 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
4 8592 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد
5 7853 سراسری 95 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 تجربی
ندارد
6 7789 سراسری 95 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی شیمی 35 ریاضی
ندارد
7 7360 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
8 7359 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
9 7358 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
10 7357 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
11 7356 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
12 7355 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
13 7354 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
14 7353 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
15 7352 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
16 7351 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
17 7350 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
18 7349 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد
19 7348 تالیفی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
 
20 7347 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان شیمی 35 تجربی، ریاضی
ندارد