آزمون های درس شیمیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8945 اب اهنگ زندگی دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8944 کیهان زادگاه الفبای هستی(11) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
 
3 8943 کیهان زادگاه الفبای هستی(10) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8942 کیهان زادگاه الفبای هستی دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8941 کیهان زادگاه الفبای هستی دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 8940 کیهان زادگاه الفبای هستی دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
 
7 8939 کیهان زادگاه الفبای هستی(6) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8938 کیهان زادگاه الفبای هستی(5) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8937 کیهان زادگاه الفبای هستی(4) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
10 8936 کیهان زادگاه الفبای هستی(3) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8935 کیهان زادگاه الفبای هستی(2) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8934 کیهان زادگاه الفبای هستی(1) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
 
13 8933 ردپای گازها در زندگی(11) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 8932 ردپای گازها در زندگی(10) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 8931 ردپای گاز ها در زندگی(9) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8929 ردپای گازها(7) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8927 ردپای گاز ها در زندگی(5) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8926 ردگای گاز ها در زندگی (4) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8925 ردپای گاز ها در زندگی(3) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد
20 8923 ردپای گازها در زندگی(1) دهم متوسطه شیمی 20 تمامی رشته ها
ندارد