آزمون های کنکور سراسری درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8635 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
 
2 8629 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
ندارد
3 8615 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 انسانی
ندارد
4 8603 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 انسانی
ندارد
5 8596 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
 
6 8587 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
 
7 6717 سراسری 95 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
ندارد
8 6716 سراسری 95 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
 
9 2438 سراسری خارج از کشور 93 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 2437 سراسری زبان 93 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 2436 سراسری هنر 93 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 2435 سراسری 93 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 انسانی
ندارد
13 2434 سراسری 93 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
ندارد
14 2433 سراسری 93 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی