آزمون های طبقه بندی شده درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8984 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8983 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8982 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8980 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
 
5 8979 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
 
6 8978 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8977 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8976 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8975 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
 
10 8974 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8973 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8972 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8971 دین و زندگی دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 8970 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 8969 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8968 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8967 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8966 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8965 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها
 
20 8964 دین و زندگی دوازدهم دوازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تمامی رشته ها