آزمون های طبقه بندی شده درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 2646 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
2 2645 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
 
3 2644 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 2643 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
5 2642 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
6 2641 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
7 2640 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
8 2639 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 2638 درس 3- سرمایه های انسان - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 2349 درس 10- زندگی در دنیای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
 
11 2348 درس 10- زندگی در دنیای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 2347 درس 10- زندگی در دنیای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 2346 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 2345 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 2344 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
16 2343 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
17 2342 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
18 2341 درس 9- برنامه ای برای فردا - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 2340 درس 8- پایه های استوار - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 2339 درس 8- پایه های استوار - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی دین و زندگی 10 تجربی، ریاضی، انسانی