آزمون های برگزیده درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 2637 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
2 2636 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
3 2635 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 2634 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
5 2633 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
6 2632 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
7 2631 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
 
8 2630 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 2629 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
 
10 2628 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
 
11 2627 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
 
12 2626 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 2625 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 2624 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 2623 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
16 2622 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
17 2621 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
18 2620 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 2619 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 2618 دین و زندگی- برگزیده کنکورهای قبلی-دوم دبیرستان دوم دبیرستان دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد