آزمون های درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8635 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
ندارد
2 8629 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
ندارد
3 8615 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 انسانی
ندارد
4 8603 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 انسانی
ندارد
5 8596 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
ندارد
6 8587 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
 
7 6717 سراسری 95 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی
ندارد
8 6716 سراسری 95 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 ریاضی
 
9 2765 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 2764 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 2763 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 2762 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 2761 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 2760 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 2759 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
16 2758 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
17 2757 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
18 2756 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 2755 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 2754 دین و زندگی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری) دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی دین و زندگی 25 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد