آزمون های درس دین و زندگیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9137 دین و زندگی هفتم درس دوازدهم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
2 9136 دین و زندگی هفتم درس یازدهم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
3 9135 دین و زندگی هفتم درس دهم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
4 9134 دین و زندگی هفتم درس نهم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
5 9133 دین و زندگی هفتم درس هشتم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
6 9132 دین و زندگی هفتم درس هفتم یازدهم متوسطه دین و زندگی 21 تجربی، ریاضی، انسانی
 
7 9131 دین و زندگی هفتم درس ششم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
8 9130 دین و زندگی هفتم درس پنجم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 9129 دین و زندگی هفتم درس چهارم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
10 9128 دین و زندگی هفتم درس سوم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 9127 دین و زندگی هفتم درس دوم یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
12 9126 دین و زندگی هفتم درس اول یازدهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 9125 دین و زندگی درس دوازدهم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
14 9124 دین و زندگی درس یازدهم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
15 9123 دین و زندگی درس دهم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
16 9122 دین و زندگی درس نهم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
17 9121 دین و زندگی درس هشتم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
 
18 9120 دین و زندگی درس هفتم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 9119 دین و زندگی درس ششم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 9118 دین و زندگی درس پنجم دهم متوسطه دین و زندگی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد