آزمون های طبقه بندی شده درس ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم متوسطهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8962 ادبیات دوازدهم فصل 5 دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد