آزمون های طبقه بندی شده درس ادبیات و زبان فارسی پایه یازدهم متوسطهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8963 ادبیات یازدهم فصل دو و یک یازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد