آزمون های درس ادبیات و زبان فارسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9152 فارسی هفتم درس هشتم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 9151 فارسی هفتم درس نهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 9150 فارسی هفتم درس هفدهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 9149 فارسی هفتم درس شانزدهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 9148 فارسی هفتم درس چهاردهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 9147 فارسی هفتم درس سیزدهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 9146 فارسی هفتم درس دوازدهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 9145 فارسی هفتم درس یازدهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 9144 فارسی هفتم درس دهم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
10 9143 فارسی هفتم درس هفتم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 9142 فارسی هفتم درس ششم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 9141 فارسی هفتم درس چهارم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 9140 فارسی هفتم درس سوم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 9139 فارسی هفتم درس دوم هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 9138 فارسی هفتم درس اول هفتم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8993 ادبیات دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 4 تمامی رشته ها
ندارد
17 8991 ادبیات دوازدهم فصل یک و دو دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
 
18 8990 ادبیات دوازدهم فصل یک و دو دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8989 ادبیات دوازدهم فصل یک و دو دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
20 8988 ادبیات دوازدهم فصل یک و دو دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 20 تمامی رشته ها
ندارد