آزمون های برگزیده درس علوم تجربیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9093 علوم تجربی هشتم درس 13 نمونه 1 هشتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 9092 علوم تجربی نهم درس 15 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 9091 علوم تجربی نهم درس 14 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 9090 علوم تجربی نهم درس 13 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 9089 علوم تجربی نهم درس 12 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 9088 علوم تجربی نهم درس 11 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 9087 علوم تجربی نهم درس 10 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 9086 علوم تجربی نهم درس 9 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 9085 علوم تجربی نهم درس 8 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
10 9084 علوم تجربی نهم درس 7 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 9083 علوم تجربی نهم درس 6 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 9082 علوم تجربی نهم درس 5 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 9081 علوم تجربی نهم درس 4 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 9080 علوم تجربی نهم درس 3 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 9079 علوم تجربی نهم درس 2 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
16 9078 علوم تجربی نهم درس 1 نمونه 1 نهم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 9077 علوم تجربی هشتم درس 15 نمونه 1 هشتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
18 9076 علوم تجربی هشتم درس 14 نمونه 1 هشتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
19 9074 علوم تجربی هشتم درس 12 نمونه 1 هشتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
20 9073 علوم تجربی هشتم درس 11 نمونه 1 هشتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها