آزمون های جامع درس علوم تجربیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9017 علوم تجربی هفتم درس 10 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
2 9016 علوم تجربی هفتم درس 9 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
3 9015 علوم تجربی هفتم درس 8 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
4 9014 علوم تجربی هفتم درس 7 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
5 9013 علوم تجربی هفتم درس 6 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
6 9012 علوم تجربی هفتم درس 5 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
7 9011 علوم تجربی هفتم درس 4 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
8 9010 علوم تجربی هفتم درس 3 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
9 9009 علوم تجربی هفتم درس 2 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها
 
10 9008 علوم تجربی هفتم درس 1 نمونه 1 هفتم متوسطه علوم تجربی 20 تمامی رشته ها