آزمون های درس حقوق بین المللیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8898 حقوق بین المللی نمونه 3 کارشناسی ارشد حقوق بین المللی 30 رشته : علوم انسانی
ندارد
2 8897 حقوق بین المللی نمونه2 کارشناسی ارشد حقوق بین المللی 60 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : حقوق علوم سیاسی
ندارد
3 8896 قانون اساسی کارشناسی ارشد حقوق بین المللی 20 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : حقوق علوم سیاسی
ندارد
4 8895 جامع حقوق بین المللی حقوق بین المللی 50 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : حقوق علوم سیاسی
ندارد