آزمون های جامع درس حقوق بین المللی پایه کارشناسی ارشدردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8897 حقوق بین المللی نمونه2 کارشناسی ارشد حقوق بین المللی 60 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : حقوق علوم سیاسی
ندارد