آزمون های جامع درس آمار و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8652 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
2 8651 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
3 8650 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
4 8649 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
5 8648 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
6 8647 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
7 8646 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
8 8645 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
9 8644 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
10 8643 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
11 8642 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد
12 8641 جامع - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 20 ریاضی
ندارد