آزمون های درس آمار و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8690 آمار استنباطی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
2 8689 آمار استنباطی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
3 8688 آمار استنباطی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
4 8687 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
5 8686 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
6 8685 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
7 8684 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
8 8683 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
9 8682 آمار توصیفی - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
10 8681 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
11 8680 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
12 8679 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
13 8678 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
14 8677 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
15 8676 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
16 8675 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
17 8674 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
18 8673 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
19 8672 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد
20 8671 احتمال - تألیفی یازدهم متوسطه آمار و احتمال 7 ریاضی
ندارد