آزمون های درس عربی (عمومی)ردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8637 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 تجربی
ندارد
2 8631 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 ریاضی
ندارد
3 8616 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 انسانی
ندارد
4 8601 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 انسانی
ندارد
5 8594 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 تجربی
ندارد
6 8588 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 ریاضی
ندارد
7 7787 سراسری 95 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 تجربی
ندارد
8 7786 سراسری 95 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی عربی (عمومی) 25 ریاضی