آزمون های کنکور سراسری درس ادبیات و زبان فارسی (اختصاصی)ردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8620 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی ادبیات و زبان فارسی (اختصاصی) 30 انسانی
ندارد
2 8606 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی ادبیات و زبان فارسی (اختصاصی) 30 انسانی
ندارد