آزمون های کنکور سراسری درس زمین شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8698 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
2 7918 سراسری تجربی 95 سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد