آزمون های برگزیده درس زمین شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7979 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
2 7978 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
3 7977 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
4 7976 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
5 7975 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
 
6 7965 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
7 7964 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
8 7963 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی