آزمون های جامع درس زمین شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7974 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
2 7973 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
3 7972 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
4 7971 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
5 7970 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
6 7969 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
7 7968 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
8 7967 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
9 7966 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
10 7962 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
11 7961 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
12 7960 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
13 7959 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
14 7958 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
15 7957 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
16 7956 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
17 7955 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
18 7954 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
19 7953 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد