آزمون های درس زمین شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8698 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
2 7979 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
3 7978 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
4 7977 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
5 7976 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
6 7975 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
 
7 7974 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
8 7973 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
9 7972 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
10 7971 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
11 7970 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
12 7969 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
13 7968 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
14 7967 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
15 7966 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) پیش دانشگاهی زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
16 7965 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
17 7964 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
18 7963 جامع - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
 
19 7962 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد
20 7961 جامع - تلفیقی (کنکوری و تالیفی) سوم دبیرستان زمین شناسی 25 تجربی
ندارد