آزمون های موضوعی درس حسابانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8033 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
2 8032 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
3 8031 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
4 8030 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
5 8029 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
6 8028 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
7 8027 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
8 8026 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
9 8025 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
10 8024 تابع - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
11 8023 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
12 8022 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
13 8021 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
14 8020 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
15 8019 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد
16 8018 محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات - کنکوری سوم دبیرستان حسابان 10 ریاضی
ندارد