آزمون های طبقه بندی شده درس حسابانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8714 حد و پیوستگی (درس‌های 3، 4) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
2 8713 حد و پیوستگی( درس‌های 3، 4) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
3 8712 حد و پیوستگی (درس‌های 1، 2، 3) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
4 8711 حد و پیوستگی (درس‌های 1، 2، 3) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
5 8710 مثلثات یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
6 8709 مثلثات یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
7 8708 توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
8 8707 توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
9 8706 تابع (درس‌های 3، 4) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
10 8705 تابع (درس‌های 3، 4) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
11 8704 تابع (درس‌های 1، 2) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
12 8703 تابع (درس‌های 1، 2) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
13 8702 جبر و معادله (درس‌های 4، 5) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
14 8701 جبر و معادله (درس‌های 4، 5) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
15 8700 جبرمعادله (درس‌های 1، 2، 3) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد
16 8699 جبرمعادله (درس‌های 1، 2، 3) یازدهم متوسطه حسابان 15 ریاضی
ندارد