آزمون های طبقه بندی شده درس گسسته و جبر و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7897 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
2 7896 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
3 7895 گسسته - گراف پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
4 7894 گسسته - گراف پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
5 7893 گسسته - گراف پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
6 7892 گسسته - گراف پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد