آزمون های درس گسسته و جبر و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7857 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
2 7856 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
3 7855 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
4 7854 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد