آزمون های درس گسسته و جبر و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7877 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
2 7876 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
3 7875 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
4 7874 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
5 7873 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
6 7872 جبر و احتمال و گسسته - جامع سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
7 7871 جبر و احتمال - جامع سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
8 7870 جبر و احتمال - جامع سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
9 7869 جبر و احتمال - جامع سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
10 7868 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
11 7867 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
12 7866 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
13 7865 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
14 7864 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
15 7863 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
16 7862 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
 
17 7861 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
18 7860 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
19 7859 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد
20 7858 گسسته - جامع پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 12 ریاضی
ندارد