آزمون های درس گسسته و جبر و احتمالردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7917 جبر و احتمال - آنالیز ترکیبی سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 7 ریاضی
ندارد
2 7916 جبر و احتمال - مجموعه ها سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
3 7915 جبر و احتمال - مجموعه ها سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
4 7914 جبر و احتمال - استدلال ریاضی سوم دبیرستان گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
5 7913 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
6 7912 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
7 7911 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
8 7910 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
9 7909 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
10 7908 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
11 7907 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
12 7906 گسسته - احتمال پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
13 7905 گسسته - ضرب دکارتی پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
14 7904 گسسته - ضرب دکارتی پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
15 7903 گسسته - ضرب دکارتی پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
16 7902 گسسته - ضرب دکارتی پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
17 7901 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
18 7900 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
19 7899 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد
20 7898 گسسته - نظریه اعداد پیش دانشگاهی گسسته و جبر و احتمال 8 ریاضی
ندارد