آزمون های طبقه بندی شده درس منطقردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7673 درس سیزدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
 
2 7672 درس دوازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
3 7671 درس دوازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
4 7670 درس یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
5 7669 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
6 7668 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
7 7667 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
8 7666 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
9 7665 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
10 7664 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
11 7663 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
12 7662 درس دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
13 7661 درس نهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
14 7660 درس نهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
15 7659 درس هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
16 7658 درس هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
17 7657 درس هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
18 7656 درس هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد
19 7655 درس هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
 
20 7654 درس هفتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 15 انسانی
ندارد