آزمون های جامع درس منطقردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7681 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
2 7680 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
3 7679 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
4 7678 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
5 7677 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
6 7676 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
7 7675 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
8 7674 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد