آزمون های جامع درس منطقردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7701 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
2 7700 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
3 7699 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
4 7698 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
5 7697 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
6 7696 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
7 7695 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
8 7694 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
9 7693 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
10 7692 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
11 7691 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
12 7690 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
13 7689 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
 
14 7688 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
15 7687 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
 
16 7686 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
17 7685 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
18 7684 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
19 7683 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
20 7682 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد