آزمون های درس منطقردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8626 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان منطق 10 انسانی
ندارد
2 8611 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان منطق 10 انسانی
ندارد
3 7701 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
4 7700 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
5 7699 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
6 7698 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
7 7697 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
8 7696 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
9 7695 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
10 7694 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
11 7693 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
12 7692 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
13 7691 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
14 7690 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
15 7689 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
 
16 7688 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
17 7687 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
18 7686 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
19 7685 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد
20 7684 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان منطق 25 انسانی
ندارد