آزمون های طبقه بندی شده درس هندسهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8902 ازمون هندسه دهم دهم متوسطه هندسه 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8901 ازمون هندسه دهم دهم متوسطه هندسه 20 تمامی رشته ها
 
3 7935 دستگاه معادلات خطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
4 7934 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
5 7933 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
6 7932 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
7 7931 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
8 7930 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
9 7929 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
10 7928 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
11 7927 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
12 7926 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
13 7925 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
14 7924 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
15 7923 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
16 7922 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
17 7921 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
18 7920 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
19 7919 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
20 7627 هندسه در فضا - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد