آزمون های طبقه بندی شده درس هندسه پایه پیش دانشگاهیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7935 دستگاه معادلات خطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
2 7934 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
3 7933 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
4 7932 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
5 7931 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
6 7930 ماتریس و دترمینان - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
7 7929 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
8 7928 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
9 7927 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
10 7926 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
11 7925 مقاطع مخروطی - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
12 7924 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
13 7923 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
14 7922 معادلات خط و صفحه - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
15 7921 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
16 7920 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد
17 7919 بردارها - هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی هندسه 10 ریاضی
ندارد