آزمون های طبقه بندی شده درس هندسه پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7627 هندسه در فضا - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
2 7626 هندسه در فضا - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
3 7625 تبدیل ها - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
4 7624 تبدیل ها - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
5 7623 دایره - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
6 7622 استدلال در هندسه - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
7 7621 استدلال در هندسه - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
8 7620 استدلال در هندسه - هندسه 2 سوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد