آزمون های طبقه بندی شده درس هندسه پایه دوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7513 شکل های فضایی - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
2 7512 شکل های فضایی - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
3 7511 تشابه - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
4 7510 مساحت و قضیه ی فیثاغورث - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
5 7509 مساحت و قضیه ی فیثاغورث - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
6 7508 مساحت و قضیه ی فیثاغورث - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد
7 7507 هندسه و استدلال - هندسه 1 دوم دبیرستان هندسه 10 ریاضی
ندارد