آزمون های طبقه بندی شده درس هندسه پایه دهم متوسطهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8902 ازمون هندسه دهم دهم متوسطه هندسه 20 تمامی رشته ها
ندارد