آزمون های برگزیده درس هندسه پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7634 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
2 7633 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
3 7632 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
4 7631 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
5 7630 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
6 7629 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
7 7628 هندسه 2 - برگزیده کنکورهای قبلی سوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد