آزمون های برگزیده درس هندسه پایه دوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7519 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
2 7518 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
3 7517 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
4 7516 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
5 7515 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی
ندارد
6 7514 هندسه 1 - برگزیده کنکورهای قبلی دوم دبیرستان هندسه 12 ریاضی