آزمون های موضوعی درس روش تحقیقردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7506 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
2 7505 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
3 7504 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
4 7503 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
5 7502 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
6 7501 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
7 7500 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاسهای اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
8 7499 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - متغییرها و مقیاس های اندازه گیری کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
9 7466 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهشی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
10 7465 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهشی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
11 7460 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
12 7459 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
13 7458 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
14 7457 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - مساله و فرضیه پژوهش کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
15 7366 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
16 7365 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
17 7364 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
18 7363 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
19 7362 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
20 7361 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - علم و روشهای علمی کارشناسی ارشد روش تحقیق 10 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد