آزمون های درس ریاضی عمومی یکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8350 سری های نامتناهی کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
2 8349 انتگرال گیری ( معین و نامعین) کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
3 8348 روش های انتگرال گیری کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
4 8112 روشهای انتگرال گیری کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 6 رشته : مهندسی
 
5 8111 انتگرال نامعین - مقدماتی کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
6 8110 مقدمات انتگرال نامعین کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
7 8109 میان ترم ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 8 رشته : مهندسی
 
8 8108 کاربرد مشتق کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 5 رشته : مهندسی
 
9 7952 مشتق ضمنی و آزمون های مشتق کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 6 رشته : مهندسی
 
10 7791 مشتق (مقدمات) کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 10 رشته : مهندسی
 
11 7464 جمع بندی - سنجش ریاضی عمومی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 20 رشته : مهندسی
 
12 7463 جمع بندی - سنجش ریاضی عمومی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 20 رشته : مهندسی
 
13 7369 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 15 رشته : مهندسی
 
14 7368 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 15 رشته : مهندسی
 
15 7367 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 15 رشته : مهندسی
 
16 7240 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 20 رشته : مهندسی
 
17 7239 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 20 رشته : مهندسی
 
18 7238 سنجش ریاضی یک کارشناسی پیوسته ریاضی عمومی یک 20 رشته : مهندسی